Corman đã đánh bại bản thân -đánh giá cao những gợi ý trên tường cao mà High -level High -level hỗ trợ hỗ trợ Situs Bola 188

Coman đã đánh bại bản thân -đánh giá những gợi ý về bức tường lớn đó là hỗ trợ cao [Situs Bola 188]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 9: “Vì sự tồn tại của tôi, Barcelona có tương lai.”Cách đây không lâu, Coman đã chấp nhận nó.Dutch Media được phỏng vấn. Sau khi Corman nói câu nói nổi tiếng này